Alles wat jy moet weet van Huwelikskontrakte

“Ons is baie lief vir mekaar, wil saam in alles wees en ons gaan nooit skei nie”.

 

Die sluit van ‘n huweliksvoorwaardekontrak beteken glad nie julle is nie onvoorwaardelik lief vir mekaar nie. Hier volg ‘n paar feite om in ag te neem:

1. Getroud binne gemeenskap van goed:

Wanneer die huwelik gesluit word sonder ‘n huwelikskontrak, is die gades outomaties getroud binne gemeenskap van goed. Dus word die gades se onderskeie boedels na huweliksluiting een boedel. Dit beteken ook natuurlik dat wanneer een van die gades se boedels gesekwestreer word weens insolvensie, die ander gade se boedel ook gesekwestreer word en daar beslag gelê word op albei gades se bates. Verder is daar sekere transaksies wat nie aangegeaan kan word sonder die skriftelike toestemming van die ander gade nie. Wanneer die gades skei word hul gemeenskaplike boedel gelykop verdeel, met ander woorde die bates en laste word gelykop verdeel.

 

2. Getroud buite gemeenskap van goedere met uitsluiting van die aanwasbedeling:

Daar is algehele skeiding van die partye se boedels: “ Myne is myne en joune is joune”. Dus bly elke gade eienaar van sy of haar bates. Geen skuld wat deur een gade aangegaan is kan van ander verhaal word deur ‘n skuldeiser van die ander gade nie tensy die party natuurlik borg gestaan het vir die ander gade se verpligtinge. Indien een party insolvent verklaar word, vorm die bates van die solvente gade nie outomaties deel van die insolvente gade se boedel nie. ‘n Gade kan wel aanspreeklik gehpu word vir ‘n huishoudelike uitgawe aangegaan deur ‘n ander gade.

 

3. Getroud buite gemeenskap van goedere met insluiting van die aanwasbedeling:

Daar is algehele skeiding van die partye se boedels tot en met die ontbinding van die huwelik by wyse van afsterwe van een van die gades of egskeiding. “Myne is myne en joune is joune”. Dus bly elke gade eienaar van sy of haar bates. Geen skuld wat deur een gade aangegaan is kan van die ander verhaal word deur ‘n skuldeiser van die ander gade nie tensy die party natuurlik borg gestaan het. Indien een party insolvent verklaar word, vorm die bates van die solvente gade nie outomaties deel van die insolvente se boedel nie. ‘n Gade kan wel aanspreeklik gehou word vir ‘n huishoudelike uitgawe aangegaan deur ‘n ander gade. By ontbinding van die huweliks weens egskeiding of die dood word daar ‘n berekening gemaak van wat die aanwas in elke gade se boedel is. Die aanwas is die bedrag waarmee die gade se netto boedel gegroei het. Sedert huweliksluiting. Die party wie se boedel ‘n kleiner aanwas getoon het, het ‘n eis teen die ander gade vir die betaling van ‘n bedrag geld gelykstaande aan die helfte van die verskil in die aanwas.

 

4. Algemene aspekte

Let wel dat ‘n huweliksvoorwaardekontrak gesluit moet word VOOR huweliksluiting. Dit word ingedien om geregistreer te word binne 3maande na verlyding(ondertekening). Die notaris moet jou voorsien van ‘n afskrif en ‘n skrywe wat jy kan gee aan jou (pastoor/dominee) wat bevestig dat julle buite gemeenskap van goedere trou. DIS BELANGRIK DAT JOU HVK MOET DEUR ‘N NOTARIS VERLY WORD. Indien jou huwelikskontrak nie binne die voorsgeskrewe tydperk geregistreer word nie, is dit nog steeds geldig tussen die gades, maar nie afdwingbaar teenoor derdes nie.

Dit is moontlik om jou huweliksgoederebedeling na huweliksluiting te verander, maar dit beteken jy sal ‘n aansoek na die Hoë Hof moet loods wat jou ‘n paar duisend rand sal kos en wat ‘n paar weke neem. Daarom is dit noodsaaklik om hierdie kwessie behoorlik te bespreek voor huweliksluiting, en om ‘n prokureur te spreek wat die verskillende opsies verduidelik.

Dit is raadsaam om jou testament op tedateer wanneer jy besluit om in die huwelik te tree. Spaar liewer ‘n paar rand op die troukoek en spandeer die geld op goeie regsadvies en bekwame diens vir die opstel en registrasie van ‘n huweliksvoorwaardekontrak. Dit mag jou duisende rande en baie trane lateraan spaar.

Geskryf deur

ARTHUR CHANNON PROKUREURS

300x250